workshops

 • Ze stimuleert uitwisseling van ervaring en kennis tussen haar leden en de diverse disciplines en tussen restauratoren van buiten haar vereniging.
 • Ze beheert een eigen restauratorenregister, dat duidelijkheid biedt aan opdrachtgevers over kennis en ervaring van de restaurator.
 • Ze streeft naar samenwerkingsverband met zusterorganisaties. Een dergelijk samenwerkingsverband kan een erkende gesprekspartner zijn met de overheid (bv. een laag B.T.W. tarief).
 • Ze streeft naar bekendheid en bewustwording van de ethische code bij alle restauratoren in alle disciplines.
 • Ze organiseert workshops en atelierbezoeken ter verbreding en verdieping van vakkennis.
 • Ze streeft naar een virtueel 'denkplein' waar restauratoren kunnen samenkomen en waar een bepaald restauratieprobleem vanuit verschillende discipline-inzichten kan worden opgelost.

excursie

Leden

Een ieder die binnen het beroepsveld werkzaam en/of geinteresseerd is, is welkom bij A.R.A. Nederland en kan zonder veel omhaal lid worden. Het overgrote deel van de leden zijn zelfstandig werkende restauratoren in alle disciplines. Daarnaast zijn er ondersteunende leden die op wat voor manier dan ook geinteresseerd en betrokken zijn bij het restauratievak en de vereniging. Maar ook studenten en beginnende restauratoren zijn van harte welkom als leden.

Registerleden

De A.R.A. Registerleden zijn de leden die - op eigen aanvraag - middels een toelatingsprocedure door A.R.A. zijn erkend als zeer ervaren vakrestauratoren. Dit kan een extra aanbeveling zijn naar de consument toe. Elk lid dat het restauratievak uitoefent, kan een aanvraag doen voor het A.R.A. Registerlidmaatschap.
Zoals bekend is A.R.A. betrokken bij de oprichting van een nieuw Restauratoren Register, als dit register eenmaal fnctioneert zal het A.R.A. register niet meer actief zijn om verwarring te voorkomen.

N.B.: Onder lid worden’ vindt u meer over de toelatingsprocedure en de ARA beoordelingscriteria.

excursie2

 • Uiteraard begint het met het respect hebben voor het object en de schepper ervan. Bij binnenkomst van een restauratie dient de restaurator de staat van het object adequaat te onderzoeken en te documenteren.
 • Tijdens een restauratie dient men zoveel mogelijk gebruik te maken van reversibiliteit in handelingen en/of materialen. Ook dient de restaurator zoveel mogelijk te werken met geëigende materialen.
 • In het contact met opdrachtgevers van restauraties dient de restaurator duidelijke afspraken te maken, zowel ten aanzien van de praktische mogelijkheden als de financiële afwikkeling.
 • De restaurator moet op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het vak en zoveel mogelijk werken met verbeterde en veilige methoden en technieken.
 • De restaurator moet indien nodig kennis uitwisselen met collegae.
 • N.B.: De volledige Ethische Code van A.R.A. Nederland is opgenomen in de statuten van de vereniging. A.R.A. onderschrijft tevens de Ethische Code van de E.C.C.O. (European Confederation of Conservator-Restorers' Organisation).

De ethische code compleet als PDF